Промяна и развитие чрез социални иновации

Сдружение с нестопанска цел "ОБЩНОСТ КАУЗИ И НАЧИНАНИЯ"

Мисия на неправителствената организация

Да подпомагаме социалната промяна и развитието на хората, организациите и общностите в България като реализираме каузи и начинания чрез социални иновации.

Цели на организацията

СНЦ „ОКиН” си поставя цели в шест области на действие:  
1. Социална промяна, социално предприемачество и социални иновации;  
2. Развитие, личност, организация, общност;  
3. Добро и демократично управление;  
4. Социална държава, социално-пазарна икономика и социално-пазарно стопанство;  
5. Правова държава и гражданско общество;  
6. Общество, култура, околна среда и качество на живот.  
 
Сдружението си поставя следните основни цели:  
1. Да популяризира и утвърждава девиза на страната „Съединението прави силата“ и насърчава и подпомага неговото прилагане в социалната промяна и в развитието на хората, организациите и общностите в България;  
2. Да създава, участва и подпомага процеса на реализация на ефективна социална промяна в страната чрез разработване и прилагане на модели за такава, базирани на социално предприемачество и социални иновации;  
3. Да популяризира и развива социалното предприемачество и социалните иновации в страната и утвърждава тяхната приложимост в развитието на хората, организациите и общностите в България;  
4. Да утвърждава духа и духовните измерения на всяка промяна и развитие, популяризирайки и насърчавайки прилагането на принципи, ценности, навици, черти на характера, качества, добродетели, умения, традиции и информация, свързани с тях;  
5. Да подпомага развитието на гражданското общество в страната и утвърждава неговата роля в мобилизирането и въвличането на хората, организациите и общностите в България за взаимно определяне на публичните идеали, интереси и визии за развитие;  
6. Да популяризира социално-пазарната икономика и социално-пазарните стопанства в страната и утвърждава тяхната роля за постигане на най-добрите резултати в икономиката на България;  
7. Да утвърждава справедливостта, солидарността, здравето, знанието, възпитанието, работата, взаимоотношенията и делата в страната като разработва тематични социални иновации за прилагане и развитие на правосъдието, социалната и пенсионната политика, здравеопазването, образованието, науката, културата, заетостта, технологиите и физическата култура в България;  
8. Да подпомага изпълнението на стратегически документи за развитие на микро, макро, местно, регионално, национално, европейско и международно ниво като разработва социални иновации за тях или предприема и реализира специфични каузи и начинания от тях чрез социални иновации;  
9. Да изгражда инфраструктура и места за развитие на хора, организации и общности, подкрепящи разработването на социални иновации за развитие и създаването на личностен, организационен и общностен капитал за тяхното ефективно ползване и прилагане.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info